Home Мисија Центра

Мисија Центра

Научно-истраживачка организација Центар за стратешке прогнозе има за циљ да реализује истраживања, организује међународне и домаће скупове и издаје публикације и тако допринесе што прецизнијем сагледавању и тумачењу  безбедносних изазова, ризика и претњи са којима се суочава Србија, једна од најважнијих геополитичких “тачака” Југоисточне Европе. Разумевање изазова са којима се суочава Србија на почетку 21. века од непроцењиве је важности за њену свеукупну безбедност, заштиту њених државних и националних интереса. Само научном обрадом свих параметара, уочавањем релевантних узрочних фактора и препознавањем процеса, могу се прогнозирати будућа политичка кретања, посебно у контексту безбедносне заштите и унапређења интереса Србије као битног предуслова за регионални мир и стабилност.

Центар је настао вођен идејом да се у условима сталних изазова анализирају кључни историјски, културни и национални интереси и укаже на њихове позитивне и негативне последице по српски народ и српску државу. Мисија Центра је да обезбеди висок квалитет, независну анализу, понуди практичне препоруке и тако афирмише легитимне српске интересе у контексту регионалног мира и стабилности и јачања мирољубиве сарадње међу државама.

Садржину политике није лако дефинисати. У савременим односима теоретске и научне природе,  кључна вредност могла би бити препозната као аналитички концепт. То, у најширем, означава начин мишљења и стратегију деловања. У реализацији својих активности, Центар полази од става да је у  свим областима друштвеног живота битно враћање науци, односно научној прогнози. Импровизацији и илузији једино се могу супротставити посвећеност и вредновање научних експертиза и доказа. А то је наш циљ.

Безбедност као област од прворазредног значаја захтева максималну посвећеност и стручност, пре свега непрестано и активно ангажовање научноистраживачког рада са учешћем младих талентованих истраживача. Уз искуства и знања еминентних научника и истакнутих политичких и дипломатских лидера Центар има за циљ да понуди анализу и прогнозу на високом научном нивоу и пружи савете и препоруке државним органима, локалној самоуправи, научним организацијама, привредним субјектима и појединцима. Центар је отворен за сарадњу са свим државним органима, научно-истраживачким организацијама, високошколским установама, фондацијама и удружењима из земље и света који имају интерес изучавања положаја и улоге Србије у региону и шире. Амбиција Центра је да створи ефикасан механизам за прикупљање и анализу научних доказа и обезбеди реалне препоруке утицајним доносиоцима одлука. Центар организује брифинге, предавања, симпозијуме, конференције, гостовања угледних личности и стручњака.

ТИМ

Проф. др Виолета Рашковић Таловић

Виолета Рашковић Таловић је доктор политичких наука. Декан и идејни оснивач Факултета за међународну политику и безбедност УНТ у Београду. Редовни је професор. Предавач на Високим студијама безбедности и одбране. Гостујући професор на МГИМО у Москви. Дугогодишњи новинар, уредник и писац.

Аутор седам књига и монографија. Објавила више десетина научних радова у најпрестижнијим домаћим и страним стручним часописима. Уредник и рецензент бројних научних зборника.

Организатор више међународних конференција. Излагала на бројним научним скуповима у Србији и иностранству. 

Директор и оснивач Центра за стратешке прогнозе у Београду. 

Области ужег научног интересовања: политикологија религије и дипломатија.

Ивана Пејчић

Рођена је 19.07.1979. године у Лесковцу, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Од 2005. године ради у бројним београдским новинарским редакцијама. Радила на пословима сарадње са медијима у министарствима у Влади Р. Србије.

Од 2016. године ангажована у медијској промоцији спорта у Србији, као и у стратешком креирању и организовању низа друштвених и хуманитарних акција с циљем приближавања спорта деци и омладини. Такође, креирала стратегију дигиталног маркетинга и активно учествовала у ребрендирању фирми на југу Србије.

Области ужег интересовања: медијска промоција, дигитални маркетинг и ребрендирање.

 

Проф. др Миша Стојадиновић

Миша Стојадиновић је доктор социолошких наука. Виши научни сарадник Института за политичке студије у Београду. Професор на мастер студијама Факултета за међународну политику и безбедност УНТ у Београду. Извршни уредник часописа Српска политичка мисао. Секретар и учесник на више националних истраживачких пројеката.

Аутор неколико научних монографија. Објавио више десетина научних радова у најистакнутијим домаћим и европским научним часописима и зборницима. Рецезент бројних научних часописа и монографија.

Области ужег научног интересовања: политичка теорија, глобализација, идентитет.

Проф. др Драган Станар

Драган Станар је доктор филозофских наука. Ванредни професор Факултета за међународну политику и безбедност УНТ у Београду. Професор Војне етике на Војној академији и предавач у Школи националне одбране УО у Београду. Члан борда директора ЕуроИСМЕ, са седиштем у Сен Сиру.

Уредник збирке Етика рата и мира електронске библиотеке „Пројекат Растко“. Аутор монографије Праведан рат. Објавио више десетина научних радова у најистакнутијим домаћим и европским научним часописима и зборницима. Превео више књига и научних радова на српски и енглески језик. Излагао на бројним међународним конференцијама у Србији и иностранству.

Области ужег научног интересовања: војна етика, политичка филозофија.

Делатност и циљеви Центра

Ради остварења својих циљева Центар нарочито :

1. обрађује научну и стручну литературу неопходну за успешна фундаментална и прогностичка стратегијска предвиђања будућих праваца развоја нашег друштва и државе у савременим условима, заснованих на научним и стручним знањима; врши емпиријска истраживања како у земљи тако и у иностранству како би дошао до неопходних података у циљу остваривања што прецизнијих стратешких прогноза;

2. организује, сам или у заједници са другим организацијама, међународне конференције, стручне скупове, саветовања, семинаре, или друге облике презентовања наших и страних научних достигнућа; доприноси афирмацији научних дисциплина у складу са законом;

3. врши истраживања и анализе, осмишљава и реализује пројекте који се баве правима и побољшањем социјалне позиције мањинских група, правима жена, социјалном инклузијом и интеграцијом маргинализованих друштвених група, омладине, становништва руралних средина, миграната, итд;

4. креира и реализује пројекте који се директно тичу одрживог еколошког развоја, заштите животне средине, зелене економије, итд;

5. организује промоције и објављује књиге или друге публикације и подстиче научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима;

6. сарађује са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које изучавају ова питања и друге научне дисциплине;

7. учествује у припреми законских и других прописа из ових области са надлежним државним органима;

8. обавља размену искустава, узајамних информација и других облика међународне сарадње у циљу упознавања наше стручне и научне јавности са достигнућима других у овим областима;

9. обавља презентацију наших научних и других достигнућа из ове области у иностранству и упознаје нашу стручну и научни јавност са иностраним решењима;организује конференције за штампу у циљу упознавања јавности са најновијим стратешким прогнозама; 10. организује курсеве за обуку и семинаре; организује стручну праксу за обуку студената за самостални научно-истраживачки рад из области стратешких прогноза, као и оспособљавање студената за конкурисање и израду пројеката за међународне фондове.

Изабрани пројекти и активности

Центар за стратешке прогнозе је 23. маја 2019. године организовао веома значајну међународну конференцију у сарадњи са Факултетом за међународну политику и безбедност на тему: Геополитички и безбедносни изазови у Југоисточној Европи.

Центар за стратешке прогнозе је, такође, до сада учествовао у организацији бројних националних и европских пројеката. Овде дајемо преглед изабраних пројеката који су успешно реализовани, а који се тичу области које би вас занимале:

  • РЕКРЕАЦИЈА ЗДРАВИХ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА – Спровођење истраживања и израда извештаја са препорукама у циљу евалуације и имплементације приоритета развоја спорта у локалним самоуправама и дефинисање нових стратешких приоритета у наредном циклусу стратешког планирању развоја спорта на локалном нивоу, пројекат је урађен за потребе Сталне конференције градова и општина Републике Србије у периоду децембар 2018. до март 2019. године;
  • ,,Упоредна анализа нормативних и стратегијских основа и добрих пракси за побољшање економског положаја жена у оквиру земаља ЕУ и Западног Балкана’’ у оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за антидискриминациону политику и унапређивање родне равноправности, 2018;
  • учешће у пројекту Израде Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020): Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020), издање Министарства одбране и Мисије ОЕБС-а у Србији, ISBN 978-86-6383-058-5, Београд, 2017.

Центар за стратешке прогнозе одликује богата издавачка делатност.